ZAPRASZAMY RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI POSIADAJĄ OPINIE O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU, ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ALE TEŻ RODZICÓW ZANIEPOKOJONYCH ROZWOJEM SWOICH DZIECI.

Zajęcia są nieodpłatne.
Finansowane przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie,

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania w tym niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

wwr

 Wczesne wspomaganie rozwoju umożliwia dziecku:

 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny,
 • poprawę stanu zdrowia,
 • sprawniejsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu,
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności.

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa dziecko uczestniczyło w zajęciach musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający działający w Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym TRAMPOLINA lub w  innej placówce oświatowej.
Jeśli dziecko nie posiada takiej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
a chcemy, aby ją otrzymało w Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym TRAMPOLINA:

wwr
 • Dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczno – logopedyczne - zostaną one wykonane w Centrum.
 • Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do Centrum
 • następujące dokumenty:
 • zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego,
 • wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (druki do pobrania na stronie www.centrum-trampolina.pl w zakładce dokumenty).

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zależności od rodzaju zaburzeń może dotyczyć:

 • rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka,
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni,
 • usprawniania widzenia i słuchu,
 •  umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
 • pomocy w stosunku do rodziców: wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.
wwr

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą osoby przygotowane do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje adekwatne do niepełnosprawności dziecka (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog),
 • psycholog,
 • logopeda,
 • inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i rodziny.

Wymiar zajęć wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychoficznych i potrzeb dziecka.