Procedura postępowania
w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym TRAMPOLINA w Wejherowie
w związku z wystąpieniem stanu epidemii
dotycząca ustanowienia czasowych określonych ograniczeń, nakazów i zakazów,
związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje ogólne:

 • Celem procedury jest usystematyzowanie sposobu postępowania przez osoby przebywające w pomieszczeniach Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego TRAMPOLINA  w Wejherowie, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia COVID-19 na terenie Centrum.
 • Procedura obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym TRAMPOLINA w Wejherowie.
 • Chorobę zakaźną COVID-19 przenosi się podczas kaszlu, kichania, mówienia, poprzez kontakt bezpośredni z zakażoną lub za pośrednictwem przedmiotów. Dlatego też, aby zmniejszyć ryzyko zakażenie należy:
  • często myć ręce przez minimum 30 sek., używając mydła i wody,
  • używać środka dezynfekcyjnego,
  • nosić maseczkę ochronną na twarzy,
  • podczas kaszlu i kichania należy zasłonić usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  • zachowywać bezpieczną odległość około 2 metrów od innych osób,
  • przy otwieraniu drzwi użyć przedramienia, a nie dłoni.
 • Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci korzystających z zajęć terapeutycznych są zobowiązani do podpisania oświadczeń potwierdzających, że zapoznali się z niniejszą procedurą oraz, że aktualnie u żadnego członka ich rodziny nie występuje zakażenie, nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, dobrowolnie decydują się na przebywaniu na terenie Centrum, mają świadomość istniejącego zagrożenia zarażeniem się chorobą zakaźną mimo wprowadzenia procedury i braku podstaw do wnoszenia roszczeń w stosunku do Placówki w przypadku zakażenia.

Treść procedury:

 • Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym TRAMPOLINA w Wejherowie osób zakażonych, bądź osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną w ciągu ostatnich 14 dni.
 • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezzwłocznego przekazania informacji o podejrzeniu zakażenia COVID-19 u dziecka lub innego członka rodziny.
 • Rodzice/opiekunowie prawni oraz dziecko przybywający do Centrum muszą być zdrowi. Wyklucza się możliwość udziału w zajęciach dziecka z symptomami dowolnej infekcji.
 • Zajęcia w Centrum odbywają się według ustalonego harmonogramu wejścia na umówione godziny, a rodzic/opiekun prawny ma obowiązek stawić się wraz z dzieckiem dokładnie na umówioną godzinę.
 • Wchodząc do budynku rodzic/opiekun prawy i dziecko muszą mieć na twarzy maskę ochronną zakrywającą nos i usta oraz jednorazowe rękawiczki, za wyjątkiem dzieci do lat 4 oraz osób, które mają problemy z oddychaniem.
 • Przy wejściu do placówki należy zdezynfekować ręce/rękawiczki jeśli są na dłoniach płynem stojącym przy drzwiach.
 • Przy wejściu z korytarza do Centrum na umówioną osobę będzie czekał pracownik Centrum. Po przejęciu dziecka przez pracownika Centrum rodzic/opiekun prawny opuszcza budynek i wraca po dziecko punktualnie na umówioną godzinę. Wyjątek stanowi lęk separacyjny u dziecka – wówczas rodzic zostaje razem z dzieckiem na zajęciach w gabinecie.
 • Pracownik Centrum Pedagogiczno-Psychologicznego TRAMPOLINA ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć, przerwać zajęcia, bądź zobowiązać do bezzwłocznego odebrania dziecka, jeśli stan zdrowia dziecka wskazuje na możliwość zarażenia wirusem. Działania te nie stanowią podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia.

 

W Centrum systematycznie przeprowadzany jest proces dezynfekcji przy pomocy płynnych środków dezynfekujących, parownicy, sterylizatora oraz lamp UV-C. Personel wyposażony jest w środki ochrony osobistej.