Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne TRAMPOLINA: działa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) - po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) jak również Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
Jako niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna posiadamy uprawnienia do wydawania opinii w poniższych sprawach:


Lp.

Wydawanie opinii w sprawach dotyczy…

Podstawa prawna

1.

Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej tj. dojrzałości do podjęcia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (przyśpieszenie),

art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

2.

Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,

art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe

3.

Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego lub posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności

art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

4.

Zwolnienia z nauki drugiego języka ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem.

§ 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

5.

Nauki w klasie terapeutycznej

§ 13 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

6.

Dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych – dla dzieci z różnego rodzaju trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi,

Do stosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią),

§ 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 

§ 9 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

§ 10 ust. 3oraz § 37 ust. 3  rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

7.

Przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy

§  16 ust. 2 rozporządzenia MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

8.

Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

art. 191 § 1-2 Kodeksu pracy

9.

Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

art. 3045 § 4 Kodeksu pracy

10.

O specyficznych trudnościach w uczeniu się

§ 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

11.

Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

§ 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Ponadto w Centrum można także wykonać badania i uzyskać opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne, czy też logopedyczne dla potrzeb placówek zewnętrznych (m.in. zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego, w sprawie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju).