• Konsultacje i porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne
 • Badania diagnostyczne
  • badania psychologiczne w związku z zaburzeniami zachowania,
  • diagnoza inteligencji,
  • diagnoza osobowości
  • diagnoza psychologiczno - pedagogiczna
  • diagnoza preferencji edukacyjno- zawodowych
 • Terapia logopedyczna
 • Psychoterapia
 • Terapia moczenia
 • Terapia autyzmu, Zespołu Aspergera
 • Zajęcia dla młodzieży z zakresu rozwijania kompetencji osobistych: komunikacja, asertywność, wzmacnianie pewności siebie, radzenie sobie ze stresem.
 • Zajęcia aktywizujące dla młodzieży z zakresu poradnictwa edukacyjno- zawodowego.
 • ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ

ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ
Cel zajęć:

 • Usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w naukę czytania i pisania.
 • Wypracowanie mechanizmów kompensacyjnych.
 • Poprawa techniki czytania.
 • Poprawa umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Wdrożenie do praktycznego stosowania reguł ortograficznych.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Wzmacnianie potencjału twórczego.

Forma zajęć:

 • zajęcia indywidualne lub
 • zajęcia w grupach (2-4 uczniów) dobranych odpowiednio do wieku i głębokości zaburzeń
 • w ramach zajęć prowadzona terapia ręki, 

Zgłoszenia: tel. 0 723 002 004 od poniedziałku do piątku 9.00-18.00