Zakres działalności i kompetencji Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego TRAMPOLINA:

 • konsultacje,
 • badania diagnozujące psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej
 • pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna,
 • szkolenia,
 • zajęcia rozwojowe.

Opinie wydawane przez Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne TRAMPOLINA są honorowane przez szkoły i okręgowe komisje egzaminacyjne Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) (art. 82); Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych /Dz. U. z 2015r. poz. 843  oraz   Rozporządzeniem MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego /DU. z 2015r. poz. 959/
Oferujemy dla dziecimłodzieży i dorosłych profesjonalną pomoc:

 • w stresie, kryzysach
 • problemach emocjonalnych
 • trudnościach edukacyjnych
 • w sytuacjach załamania wartości i sensu życia
 • trudnościach rodzinnych i wychowawczych
 • w adaptacji do nowych ról życiowych

Uczymy zarówno indywidualnie jak i grupowo:

 • efektywnego komunikowania się
 • rozwiązywania sytuacji trudnych
 • skutecznego radzenia sobie ze stresem
 • autoprezentacji zwłaszcza w sytuacji zdawania egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
 • wyznaczania ścieżek kariery zawodowej i edukacyjnej
 • wchodzenia w nowe role życiowe

Wspieramy rozwój poprzez:

 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • gry i zabawy edukacyjne,
 • stosowanie elementów dramy, form plastycznych, muzycznych