Strefa Rodzica w Czasach Pandemii

 O POTRZEBIE WSPIERANIA DZIECI I UCZNIÓW W TRUDNYM CZASIE PANDEMII.
            Dzieci  mogą czas pandemii przeżywać na bardzo różne sposoby, w zależności od sytuacji rodzinnej, obecności lub braku rodzeństwa, indywidualnej specyfiki rozwojowej, temperamentu, stanu zdrowia, i wielu innych czynników. Dla niektórych może być to czas przeżywania trudności emocjonalnych, zniechęcenia do nauki.   Szczególna rola w tym czasie przypada oczywiście rodzicom i opiekunom. Wychowywanie i edukacja dzieci wiąże się z ogromnym trudem -  szczególnie teraz, kiedy wielu z rodziców  łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Niezmiernie ważne jest uważne przyjrzenie się potrzebom rozwojowym naszych dzieci, żeby przedłużający się czas pandemii nie był przyczyną zmarnowania szans na wykorzystanie potencjałów rozwojowych, aby też brak kontynuowania wcześniej realizowanych form wsparcia nie prowadził do regresu nabytych już umiejętności. Szczególnie ważne jest to w przypadku najmłodszych dzieci.
Wszystkie dzieci posiadające opinię o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju muszą kontynuować zajęcia terapeutyczne. Dlatego właśnie w okresie od marca do maja pomimo, że placówki były zamknięte zajęcia realizowane były  zdalnie.  Nie należy również zapominać  o dzieciach w wieku szkolnym z trudnościami dydaktycznymi. Często w trakcie zdalnego nauczania trudności te stają się mniej widoczne, jednak nie znikają, a po powrocie do zajęć stacjonarnych mogą się nasilić. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie diagnozy przyczyn tych trudności w celu uzyskania opinii o konieczności udzielania pomocy w szkole po powrocie do nauki stacjonarnej, jak również uzyskać wskazówki jak organizować dziecku pomoc w domu. Warto jest rozważyć przeprowadzenie tej diagnozy w czasie, gdy lekcje odbywają się zdalnie, aby nie tracić tak drogocennego czasu po powrocie do nauki stacjonarnej.
W Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym TRAMPOLINA  w Wejherowie aktualnie wszystkie zajęcia zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne (w tym wczesnego wspomagania rozwoju) odbywają się stacjonarnie. Proponujemy również konsultacje bezpośrednie i w formie teleporad - zarówno dla rodziców, jak i uczniów. Rodzic może otrzymać wskazówki/porady wychowawcze i związane z nauką szkolną. Dzieci natomiast wsparcie psychologiczne dotyczące sytuacji i trudności szkolnych, problemów emocjonalnych, jak również przeżywanych lęków i stresów związanych z szerzącą się pandemią.

Nowa forma pomocy

Proponujemy konsultacje/ porady jak wspierać dziecko w edukacji w czasie pandemii, nauki zdalnej, ograniczenia form pomocy - psychologiczno-pedagogicznej. Forma do uzgodnienia telefonicznego, m.in. w zależności od potrzeb rodzica i dziecka, np. jeżeli dziecko było już
diagnozowane może to być aktualizacja zaleceń do pracy w oparciu o analizę treści opinii i bieżącą sytuację szkolną.